Οι δραστηριότητες της EUROAGRO Α.Ε. καλύπτουν το σύνολο των υπηρεσιών που μπορούν να προσφερθούν στον αγροπεριβαλλοντικό χώρο με την παροχή τεχνικής βοήθειας, συμβουλευτικών υπηρεσιών, την σύνταξη και υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, την εκπαίδευση και κατάρτιση των ατόμων που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα και τους τομείς της πρώτης μεταποίησης.

Ακολουθώντας τις εξελίξεις στον γεωργικό τομέα, η EUROAGRO A.E. προσαρμόζει και αναπτύσσει τον τρόπο με τον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες της. Έτσι, το οργανόγραμμα διαφοροποιείται βάσει των εξελίξεων αυτών με σκοπό να ενημερώνει και να στηρίζει είτε τεχνικά είτε συμβουλευτικά τον αγρότη.

Το Τμήμα Μελετών της εταιρείας EUROAGRO A.E.στελεχώνεται από επιστήμονες εξειδικευμένους στα θέματα του αγροτικού τομέα (γεωπόνοι, χημικοί, οικονομολόγοι) ικανούς να παρέχουν ολοκληρωμένες προτάσεις και λύσεις για την ανάπτυξη και την οικονομική βιωσιμότητα των γεωργικών επιχειρήσεων. Η EUROAGRO A.E. αναλαμβάνει τη σύνταξη, την υλοποίηση και τη τεχνική στήριξη αγροοικονομικών μελετών για κάθε ενδιαφερόμενο παραγωγό, δίνοντας συμβουλευτικές κατευθύνσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες και στα χαρακτηριστικά της αγροτικής εκμετάλλευσης. Αναλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες που απαιτούνται από έναν αγρότη στις σχέσεις του με το Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης και τους εποπτευόμενους φορείς του.[:en]The activities of EUROAGRO SA cover all services that may be offered to an agricultural environmental area by providing technical assistance, consultancy services, preparation and implementation of investment projects, education and training of persons working in the primary sector and the sectors of primary processing.

Following-up the developments in the agricultural sector EUROAGRO SA adapts and develops the way by which it provides its services. Thus, the chart varies based on these developments aiming to inform and support farmers whether technically or by consultancy.

The company’s Research Department is staffed by scientists specialized in various agricultural subjects (agronomists, chemists, economists) capable to provide complete proposals and solutions for the development and economic viability of farms. EUROAGRO SA undertakes the preparation, implementation and technical support of agro-financial studies, providing consultation adapted specifically to the needs and characteristics of any farm. The company undertakes all services required for transactions with the Ministry of Rural Development and competent authorities.