Οι δραστηριότητες της EUROAGRO Α.Ε. καλύπτουν το σύνολο των υπηρεσιών που μπορούν να προσφερθούν στον αγροπεριβαλλοντικό χώρο με την παροχή τεχνικής βοήθειας, συμβουλευτικών υπηρεσιών, την σύνταξη και υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, την εκπαίδευση και κατάρτιση των ατόμων που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα και τους τομείς της πρώτης μεταποίησης.

Ακολουθώντας τις εξελίξεις στον γεωργικό τομέα, η EUROAGRO A.E. προσαρμόζει και αναπτύσσει τον τρόπο με τον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες της. Έτσι, το οργανόγραμμα διαφοροποιείται βάσει των εξελίξεων αυτών με σκοπό να ενημερώνει και να στηρίζει είτε τεχνικά είτε συμβουλευτικά τον αγρότη.

Το Τμήμα Μελετών της εταιρείας EUROAGRO A.E.στελεχώνεται από επιστήμονες εξειδικευμένους στα θέματα του αγροτικού τομέα (γεωπόνοι, χημικοί, οικονομολόγοι) ικανούς να παρέχουν ολοκληρωμένες προτάσεις και λύσεις για την ανάπτυξη και την οικονομική βιωσιμότητα των γεωργικών επιχειρήσεων. Η EUROAGRO A.E. αναλαμβάνει τη σύνταξη, την υλοποίηση και τη τεχνική στήριξη αγροοικονομικών μελετών για κάθε ενδιαφερόμενο παραγωγό, δίνοντας συμβουλευτικές κατευθύνσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες και στα χαρακτηριστικά της αγροτικής εκμετάλλευσης. Αναλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες που απαιτούνται από έναν αγρότη στις σχέσεις του με το Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης και τους εποπτευόμενους φορείς του