ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Το Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» έχει στόχο να προσφέρει δημόσια αγαθά που συμβάλλουν στη προστασία του περιβάλλοντος και την καλή διαβίωση των ζώων.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το Μέτρο εφαρμόζεται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια και σε αγροτεμάχια με αροτραίες καλλιέργειες ή/και μόνιμες καλλιέργειες (δεντρώνες, αμπελώνες), καθώς και σε  βοσκοτόπους που μαζί με τα εκτρεφόμενα ζώα έχουν δηλωθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του υποψηφίου για το έτος 2016.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί, σύμφωνα με το άρθρο  της υπ’ αριθμόν 104/7056/21-1-2015 (ΦΕΚ 147/Β’/22-1-2015) απόφασης «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ’ εκτέλεση του Καν (ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως ισχύει.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

Τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια/βοσκότοποι/ζωικό κεφάλαιο, κατά περίπτωση θα πρέπει:

  1. να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του υποψηφίου για το έτος 2016
  2. να κατέχονται νόμιμα κατά την ένταξη και για κάθε έτος, καθ’ όλη την περίοδο δέσμευσης
  • οι μόνιμες καλλιέργειες να είναι δηλωμένες στην ΕΑΕ του υποψηφίου για το έτος 2016 με επιλέξιμη για τη δέσμευση καλλιέργεια
  1. για την καλλιεργητική ομάδα «Ελαιοκομία», η ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης των προς ένταξη αγροτεμαχίων είναι 80 ελαιόδεντρα/εκτάριο.
  2. Τα αγροτεμάχια για τις δράσεις 11.2.1 και 11.2.2 να περιλαμβάνονται σε ενεργή σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης
  3. Το ελάχιστο μέγεθος του προς ένταξης αγροτεμαχίου/βοσκοτόπου είναι 0,1 Ha και πρέπει να διατηρείται σταθερό κατά τη διάρκεια της περιόδου δέσμευσης. Το ελάχιστο μέγεθος της προς ένταξη εκμετάλλευσης είναι 0,3 Ha για τις μόνιμες καλλιέργειες, σε 0,2 Ha για τις αροτραίες και σε 0,3 Ha για συνδυασμό των παραπάνω.

Αποκλείονται από την ένταξη αγροτεμάχια:

  1. Ενταγμένα στο μέτρο δάσωσης των γεωργικών γαιών
  2. Συνιδιόκτητα
  • Δεν έχουν λήξει οι συμβατικές υποχρεώσεις στο πλαίσιο προσκλήσεων συγκεκριμένων δράσεων του μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013

 

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

 

 

Καλλιέργεια

 

Μέγιστο ύψος ενίσχυσης €/Ηa/έτος*
Νεοεισερχόμενοι (τριετίας)**

(υπομέτρο 11.1.1)

Υποψήφιοι με ενεργή σύμβαση ΟΕΠ (πενταετίας)***

(υπομέτρο 11.2.1)

Ελαιοκομία 679 505
Σταφίδα 719 636
Επιτραπέζια σταφύλια 900 900
Σταφύλια οινοποιήσιμα 845 657
Μηλοειδή 644 532
Πυρηνόκαρπα 900 900
Εσπεριδοειδή 345 334
Αραβόσιτος κτηνοτροφικός 600 600
Αραβόσιτος εδώδιμος 563 544
Χειμερινά Σιτηρά 122 120
Ρύζι 371 446
Μηδική, τριφύλλι 585 574
Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή 430 491
Όσπρια 456 491
Βαμβάκι 496 516
Λινάρι, ελαιοκράμβη, Ηλίανθος, Σόργο & άλλες αροτραίες καλλιέργειες 529 493
Αρωματικά-φαρμακευτικά φυτά 600 600