ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Το Μέτρο 11 « Βιολογικές Καλλιέργειες» έχει στόχο να προσφέρει δημόσια αγαθά που συμβάλλουν στη προστασία του περιβάλλοντος και την καλή διαβίωση των ζώων.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Οι δράσεις 11.1.2 και 11.2.2 εφαρμόζονται σε βοσκοτόπους που χρησιμοποιούνται  για τις εκτροφές Αιγοπροβάτων, Βοοειδών με κρεοπαραγωγική / μικτή κατεύθυνση και Βοοειδή με γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση. Οι εν λόγω βοσκότοποι πρέπει να έχουν δηλωθεί, μαζί με τα εκτρεφόμενα ζώα, στην Ενιαία Αίτηση (ΕΑΕ) του υποψηφίου για το έτος 2017.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί, σύμφωνα με το άρθρο 3 της με αριθ. 104/7056/21-1-2015 (ΦΕΚ 147/Β’/22-1-2015) απόφασης «Εθνικές επιλογές, διοικητικά μέτρα και διαδικασίες εφαρμογής των άμεσων ενισχύσεων κατ΄ εκτέλεση του καν. Αριθ (ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», όπως ισχύει.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Τα αιτούμενα προς ένταξη βοσκότοποι και ζωικό κεφάλαιο, κατά περίπτωση, πρέπει να πληρούν τόσο κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης όσο και καθ’ όλη τη διάρκεια της δέσμευσης τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας:

Α) να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ του υποψηφίου για το έτος 2017

Β) να κατέχονται νόμιμα κατά την ένταξη και για κάθε έτος, καθ’ όλη την περίοδο δέσμευσης

Γ) ειδικά για τη δράση 11.2.2 του Υπουργείου 11.2, να περιλαμβάνονται σε ενεργή σύμβαση με ΟΕ & Π και συνεπώς μέχρι και την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας

Δ) επιλέξιμα για ενίσχυση είναι τα βοοειδή άνω των έξι (6) μηνών και τα αιγοπρόβατα άνω των δώδεκα (12) μηνών

Ε) οι υποψήφιοι δικαιούχοι/ δικαιούχοι των δράσεων του Μέτρου 11, δύναται να υποβάλλουν αίτηση στήριξης για τον ίδιο βοσκότοπο ή / και εκτροφή και στις δράσεις του Μέτρου 14 « Καλή μεταχείριση των ζώων»

 

 

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΔΡΑΣΗ 11.1.2: « Ενισχύσεις για την μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία»

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
 

Ύψος ενίσχυσης σε €/Ηα/έτος για τη δράση 11.1.2 για πυκνότητα βόσκησης 1 Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου / Ha

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΟΥ

 

ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

 

ΔΑΠΑΝΕΣ

 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €/Ha/έτος

  Πιστοποίηση -(Κόστος Συναλλαγής)  
 

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ

 

211

 

 

211

 

ΒΟΟΕΙΔΗ ΜΕ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ/ ΜΙΚΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

 

267

 

 

267

 

ΒΟΟΕΙΔΗ ΜΕ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

 

333

 

 

333

 

ΔΡΑΣΗ 11.2.2 «Ενισχύσεις για τη διατήρηση σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία»

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
 

Ύψος ενίσχυσης σε €/Ηα/έτος για τη δράση 11.1.2 για πυκνότητα βόσκησης 1 Μονάδα Ζωικού Κεφαλαίου / Ha

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΟΥ

 

ΔΙΑΦΥΓΟΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

 

ΔΑΠΑΝΕΣ

 

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ €/Ha/έτος

  Πιστοποίηση -(Κόστος Συναλλαγής)  
 

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ

 

211

 

36

 

247

 

ΒΟΟΕΙΔΗ ΜΕ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ/ ΜΙΚΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

 

267

 

13

 

280

 

ΒΟΟΕΙΔΗ ΜΕ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

 

333

 

14

 

347