Σύμφωνα με τα κοινοτικά πρότυπα, ο Γεωργικός Σύμβουλος είναι μια υπηρεσία που συμβάλει στην ευαισθητοποίηση των γεωργών όσον αφορά τις ροές υλικών και τις γεωργικές διαδικασίες που αφορούν το περιβάλλον, την ασφάλεια τροφίμων, την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων.

Με την εφαρμογή της Νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, απαραίτητη προϋπόθεση για την είσπραξη των άμεσων ενισχύσεων είναι, ο αγρότης να συμμορφώνεται με τους κανόνες που ισχύουν σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, σε θέματα υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων, σε θέματα φυτοπροστασίας, όπως και σε θέματα ασφάλειας και ποιότητας των τροφίμων.

Η πολυπλοκότητα των προτύπων αυτών και κυρίως η ανάγκη της διαρκούς βελτίωσης της τήρησής τους και των επιδόσεων των εκμεταλλεύσεών τους, προϋποθέτει τη χρήση του συστήματος παροχής γεωργικών συμβουλών.