Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων απευθυνόμενο σε νέους αγρότες και κτηνοτρόφους που επιθυμούν να αποκτήσουν τα δικά τους χωράφια, υλοποιεί πρόγραμμα επιδότησης επιτοκίου για αγορά γης.

 

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους δικαιούχους για 100% επιδότηση του επιτοκίου σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές (στις πεδινές περιοχές η επιδότηση του επιτοκίου είναι 70%) σε μακροπρόθεσμο δάνειο που λαμβάνει ο γεωργός για να αγοράσει τα συγκεκριμένα χωράφια.

 

Ουσιαστικά με το παρόν μέτρο οι νέοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι, χρησιμοποιώντας το ποσό που θα κατέβαλαν για πληρωμή ενοικίου,μπορούν να προβούν στην απόκτηση ιδιόκτητων αγροτεμαχίων που θα καλλιεργούν.

 

Η EUROAGRO A.E. υποστηρίζει τον ενδιαφερόμενο νέο γεωργό με τη δημιουργία των προβλεπόμενων εντύπων αίτησης και της οικονομικής μελέτης για την αγορά αγρών με επιδοτούμενο επιτόκιο:

  • Αίτηση Επιδότησης Επιτοκίου Δανείου για Αγορά Γης,
  • Οικονομική Μελέτη Αγοράς Αγροτεμαχίων,
  • Στοιχεία Παραγωγής Γεωργικής Εκμετάλλευσης,
  • Αποσβέσεις Παγίων Επενδύσεων,
  • Οικονομική Κατάσταση και Δανεισμός Γεωργικής Εκμετάλλευσης,
  • Καθαρή Θέση Γεωργικής Εκμετάλλευσης,
  • Ανάλυση Δανείου και
  • Βιωσιμότητα Εκμετάλλευσης.