ΔΡΑΣΗ 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή / και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν).

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη του Μέτρου 4.2.1 «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος I της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν)» του ΠΑΑ 2014-2020».

Σκοπός της δράσης είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων των επιλέξιμων κλάδων, καθιστώντας τα πιο ελκυστικά στον καταναλωτή, η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, καθώς και η διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας και η προστασία της ανθρώπινης υγείας.

Δικαιούχοι της δράσης είναι μικρομεσαίες καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις, με υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β’ και Γ’ κατηγορίας, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.

Γεωγραφική περιοχή εφαρμογής είναι η Ελληνική Επικράτεια.

Η δημόσια Ενίσχυση της πρόσκλησης ανέρχεται σε 120.000.000€.

Επιλέξιμοι Κλάδοι είναι:
Α. Κρέας – Πουλερικά – Κουνέλια
Β. Γάλα
Γ. Αυγά
Δ. Διάφορα Ζώα (Μέλι – Σαλιγκάρια – Σηροτροφία)
Ε. Ζωοτροφές
ΣΤ. Δημητριακά
Ζ. Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρούνται οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων)
Η. Οίνος
Θ. Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί
Ι. Άνθη
ΙΑ. Φαρμακευτικά και αρωματικά προϊόντα
ΙΒ. Σπόροι & πολλαπλασιαστικό υλικό
ΙΓ. Ξύδι

Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν στις εξής κατηγορίες:
• Κατασκευή ή βελτίωση κτιριακών υποδομών, απόκτηση ή βελτίωση ακίνητης περιουσίας
• Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου
• Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού (π.χ. εξοπλισμός εργαστηρίων)
• Αγορά καινούριων οχημάτων
• Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς
• Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης (αγορά fax, τηλεφωνικές εγκαταστάσεις, Η/Υ κλπ)
• Γενικές δαπάνες όπως αμοιβές μηχανικών, συμβούλων
• Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση λογισμικού, αδειών, εμπορικών σημάτων

Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού των αιτήσεων είναι από 600.000 – 5.000.000 ευρώ. Η ενίσχυση ανέρχεται έως 75% του αιτούμενου προϋπολογισμού, ανάλογα με την κατηγοριοποίηση των Περιφερειών.

Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων ξεκινά την 16η Μαΐου 2017 και λήγει την 18η Αυγούστου 2017.