Στις δράσεις του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, εντάσσεται η «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» (δράση 10.1.4) που στόχο έχει τη μείωση της ρύπανσης νερού τόσο από νιτρικά ιόντα όσο και από άλλες εν δυνάμει ρυπογόνες εισροές (φωσφορικά ιόντα, φυτοπροστατευρικά προϊόντα).

Η δράση εφαρμόζεται σε 30 περιοχές, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητες από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης, καθώς και σε περιοχές σημαντικών υγροβιότοπων. Η επιδότηση αφορά αρδευόμενα αγροτεμάχια, που δηλώθηκαν στην ΕΑΕ 2017 και που βρίσκονται εντός των περιοχών παρέμβασης, με επιλέξιμες καλλιέργειες βαμβάκι, αραβόσιτο, ζαχαρότευτλά, κηπευτικά, ηλίανθο, ροδάκινα, μήλα, αχλάδια κ.α. και ύψη ενίσχυσης που φτάνουν μέχρι και 60 € / στρέμμα.

Η EUROAGROA.E. αναλαμβάνει να εντάξει τους παραγωγούς στη δράση 10.1.4 και να στους στηρίξει παρέχοντας, μεταξύ άλλων, τις παρακάτω υπηρεσίες:

  • Σύνταξη Καλλιεργητικού Σχέδιου
  • Τροποποιήσεις Καλλιεργητικών Σχεδίων
  • Αιτήματα Πληρωμής
  • Μητρώο Εισροών – Εκροών
  • Ημερολόγιο Εργασιών