Το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης προσδιορίζεται από τις απαιτήσεις των Προτύπων AGRO 2-1 και AGRO 2-2 ώστε :

  • Να επιτυγχάνεται η παραγωγή σιταριού τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του οποίου καλύπτουν τις απαιτήσεις της αγοράς
  • Να τηρείται η ισχύουσα νομοθεσία προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος κατά τη διαδικασία της παραγωγής
  • Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας της υγείας και ασφάλειας των παραγωγών, εργαζομένων και καταναλωτών
  • Να εξασφαλίζεται η συνεχής βελτίωση όλων των παραμέτρων κατά την διαδικασία της παραγωγής

Η EUROAGRO A.E. εφαρμόζει το σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε Ομάδες Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Σιταριού, η οποία αποτελείται από τους παραγωγούς που έχουν εντάξει το σύνολο των στρεμμάτων τους σε καλλιέργειες με σιτάρι.

Οι εν λόγω παραγωγοί, εφαρμόζουν σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, με σκοπό την πιστοποίηση του συστήματος, την απόκτηση του σχετικού σήματος και την διατήρησή του για το σύνολο των εκτάσεων που καλλιεργούν σιτάρι.