Τα Σχέδια Βελτίωσης (εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων) παρέχουν στήριξη σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με επιδοτήσεις σε επενδύσεις που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό τους, στη βελτίωση της παραγωγής και στην αύξηση της αξίας των παραγόμενων προϊόντων, όπως η ίδρυση και εκσυγχρονισμός κτιριακών – σταβλικών εγκαταστάσεων, αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού, επενδύσεις που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ κλπ

Τους παραπάνω στόχους υλοποιεί για λογαριασμό των επιχειρηματιών – αγροτών η EUROAGRO Α.Ε. επιτυγχάνοντας την ένταξή στους στο Μέτρο 4 και υλοποιώντας αιτήματα πληρωμής για τις επενδύσεις τους. Οι υπηρεσίες που παρέχονται στα πλαίσια του Μέτρου είναι:

  • Ηλεκτρονική Υποβολή του Μέτρου,
  • Προσφορές και Επενδύσεις, Απαιτούμενες Μελέτες Σχεδίου Βελτίωσης
  • Αιτήσεις, Εξουσιοδοτήσεις, Υπεύθυνες Δηλώσεις και Ιδιωτικά Συμφωνητικά
  • Ηλεκτρονικά Αιτήματα Πληρωμής
  • Υποβολή Φυσικού Φακέλου Αιτήματος Πληρωμής στις αρμόδιες υπηρεσίες και διαχείρισή του μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.