Οι δραστηριότητες της EUROAGRO Α.Ε. καλύπτουν το σύνολο των υπηρεσιών που μπορούν να προσφερθούν στον αγροπεριβαλλοντικό χώρο με την παροχή τεχνικής βοήθειας, συμβουλευτικών υπηρεσιών, την σύνταξη και υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, την εκπαίδευση και κατάρτιση των ατόμων που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα και τους τομείς της πρώτης μεταποίησης.

Ακολουθώντας τις εξελίξεις στον γεωργικό τομέα, η EUROAGROA.E. προσαρμόζει και αναπτύσσει τον τρόπο με τον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες της. Έτσι, το οργανόγραμμα διαφοροποιείται βάσει των εξελίξεων αυτών με σκοπό να ενημερώνει και να στηρίζει είτε τεχνικά είτε συμβουλευτικά τον αγρότη.

Το Τμήμα Μελετών της εταιρείας EUROAGROA.E.στελεχώνεται από επιστήμονες εξειδικευμένους στα θέματα του αγροτικού τομέα (γεωπόνοι, χημικοί, οικονομολόγοι) ικανούς να παρέχουν ολοκληρωμένες προτάσεις και λύσεις για την ανάπτυξη και την οικονομική βιωσιμότητα των γεωργικών επιχειρήσεων. Η EUROAGROA.E. αναλαμβάνει τη σύνταξη, την υλοποίηση και τη τεχνική στήριξη αγροοικονομικών μελετών για κάθε ενδιαφερόμενο παραγωγό, δίνοντας συμβουλευτικές κατευθύνσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες και στα χαρακτηριστικά της αγροτικής εκμετάλλευσης. Αναλαμβάνει όλες τις υπηρεσίες που απαιτούνται από έναν αγρότη στις σχέσεις του με το Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης και τους εποπτευόμενους φορείς του.

 

Services

ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

 • ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Σύμφωνα με τα κοινοτικά πρότυπα, ο Γεωργικός Σύμβουλος είναι μια υπηρεσία που συμβάλει στην ευαισθητοποίηση των γεωργών όσον αφορά τις ροές υλικών και τις γεωργικές διαδικασίες που αφορούν το περιβάλλον, την ασφάλεια τροφίμων, την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων.

Με την εφαρμογή της Νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, απαραίτητη προϋπόθεση για την είσπραξη των άμεσων ενισχύσεων είναι, ο αγρότης να συμμορφώνεται με τους κανόνες που ισχύουν σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, σε θέματα υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων, σε θέματα φυτοπροστασίας, όπως και σε θέματα ασφάλειας και ποιότητας των τροφίμων.

Η πολυπλοκότητα των προτύπων αυτών και κυρίως η ανάγκη της διαρκούς βελτίωσης της τήρησής τους και των επιδόσεων των εκμεταλλεύσεών τους, προϋποθέτει τη χρήση του συστήματος παροχής γεωργικών συμβουλών.

 

 • ΑΙΤΗΣΗ ΟΣΔΕ

Ενιαία Αίτηση είναι η μοναδική αίτηση χορήγησης ενίσχυσης που καλείται να υποβάλλει ο γεωργός, προκειμένου να του καταβληθούν οι άμεσες ενισχύσεις και εφαρμόζεται στα εξής καθεστώτα:

 • Στο καθεστώς της ενιαίας ενίσχυσης (του τίτλου ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 και στο καθεστώς ειδικής ενίσχυσης για το βαμβάκι.
 • Στα μέτρα ειδικής στήριξης (του άρθρου 68 του Κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου, και του Κανονισμού (ΕΚ) 1120/2009 της Επιτροπής), με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας της γεωργικής παραγωγής, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και τη μη εγκατάλειψη της γης από τους γεωργούς των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της χώρας.
 • Στο κοινοτικό πρόγραμμα στήριξης για τα μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους, που αφορά στα ειδικά μέτρα στήριξης των τοπικών γεωργικών προϊόντων.
 • Στη διαχείριση και τον έλεγχο των κανόνων της πολλαπλής συμμόρφωσης, της διαφοροποίησης και της δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Η EUROAGROA.E.από τον Μάρτιο του 2014 έχει πιστοποιηθεί ως φορέας Α του ΟΠΕΚΕΠΕ για την υποβοήθηση των αγροτών του Νομού Κιλκίς για τη συμπλήρωση και υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στο ΟΣΔΕ έγκυρα και έγκαιρα.

ΑΓΡΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ

 • ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Βιολογική γεωργία είναι η μετατροπή συμβατικών καλλιεργειών σε βιολογικές, με τη χρήση μεθόδων φιλικών προς το περιβάλλον. Η βιολογική γεωργία είναι ένα σύστημα ολοκληρωμένης παραγωγής, με μειωμένους βαθμούς ελευθερίας όσον αφορά την επιλογή των εισροών των θρεπτικών στοιχείων (λιπάνσεων) και των φυτοπροστατευτικών ουσιών, σε σχέση με τα κλασικά συστήματα ολοκληρωμένης παραγωγής.

Η EUROAGROA.E. έχει δυνατότητα να εντάξει τους παραγωγούς στο Μέτρο 214 – Αγροπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις – Δράση 1.1 Βιολογική Γεωργία και να στους στηρίξει παρέχοντας, μεταξύ άλλων, τις παρακάτω υπηρεσίες:

 • Σύνταξη Σχέδιου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Τροποποιήσεις Καλλιεργητικών Σχεδίων
 • Αιτήσεις Άδειας Χρήσης Μη Βιολογικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού
 • Υποβοήθηση στα Έντυπα Πιστοποιητικών Οργανισμών
 • Ηλεκτρονικές Δηλώσεις Εφαρμογής μέσω του νέου Συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ Αγροπεριβαλλοντικών Ενισχύσεων
 • Αιτήματα Πληρωμής
 • Ημερολόγιο Εργασιών
 • Βιβλίο Εισροών
 • Βιβλίο Πωλήσεων
 • Βιβλίο Παραπόνων
 • Ημερολόγιο Ακραίων Φαινομένων

 

 

 • ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Βιολογική κτηνοτροφία είναι η μετατροπή συμβατικών εκτροφών σε βιολογικές, με τη χρήση μεθόδων φιλικών προς το περιβάλλον. Η βιολογική κτηνοτροφία είναι ένα σύστημα ολοκληρωμένης παραγωγής, με μειωμένους βαθμούς ελευθερίας όσον αφορά την επιλογή των εισροών των θρεπτικών στοιχείων, σε σχέση με τα κλασικά συστήματα ολοκληρωμένης παραγωγής.

Το έμπειρο και ενημερωμένο προσωπικό της EUROAGROA.E. έχει τη δυνατότητα να εντάξει τους κτηνοτρόφους στο Μέτρο 214 Αγροπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις – Δράση 1.2 Βιολογική Κτηνοτροφία και να τους υποβοηθήσει παρέχοντας συμβουλές που συνδράμουν στην τήρηση κανόνων φυτικής παραγωγής.

Παράλληλα, οι υπηρεσίες που προσφέρονται αφορούν:

 • Σύνταξη Σχέδιου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Τροποποιήσεις Καλλιεργητικών Σχεδίων
 • Αιτήσεις Άδειας Χρήσης Μη Βιολογικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού
 • Υποβοήθηση στα Έντυπα Πιστοποιητικών Οργανισμών
 • Ηλεκτρονικές Δηλώσεις Εφαρμογής μέσω του νέου Συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ Αγροπεριβαλλοντικών Ενισχύσεων
 • Αιτήματα Πληρωμής
 • Ημερολόγιο Εργασιών
 • Ημερολόγιο Παραγωγής Προϊόντων
 • Βιβλίο Εισροών Ζωοτροφών
 • Βιβλίο Προγράμματος Διατροφής
 • Βιβλίο Εισροών Ζώων
 • Βιβλίο Κτηνιατρικών Αγωγών
 • Βιβλίο Πωλήσεων και
 • Βιβλίο Παραπόνων.

 

 

 

 

 • ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης προσδιορίζεται από τις απαιτήσεις των Προτύπων AGRO 2-1 και AGRO 2-2 ώστε :

 • Να επιτυγχάνεται η παραγωγή σιταριού τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του οποίου καλύπτουν τις απαιτήσεις της αγοράς
 • Να τηρείται η ισχύουσα νομοθεσία προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος κατά τη διαδικασία της παραγωγής
 • Να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας της υγείας και ασφάλειας των παραγωγών, εργαζομένων και καταναλωτών
 • Να εξασφαλίζεται η συνεχής βελτίωση όλων των παραμέτρων κατά την διαδικασία της παραγωγής

Η EUROAGROA.E. εφαρμόζει το σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σε Ομάδες Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Σιταριού, η οποία αποτελείται από τους παραγωγούς που έχουν εντάξει το σύνολο των στρεμμάτων τους σε καλλιέργειες με σιτάρι.

Οι εν λόγω παραγωγοί, εφαρμόζουν σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, με σκοπό την πιστοποίηση του συστήματος, την απόκτηση του σχετικού σήματος και την διατήρησή του για το σύνολο των εκτάσεων που καλλιεργούν σιτάρι.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ

 • ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

Σκοπός του προγράμματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι η προσέλκυση νέων σε ηλικία ανθρώπων στις αγροτικές περιοχές και η ενασχόλησή τους με τη γεωργία, έτσι ώστε να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του αγροτικού τομέα. Προβλέπει την παροχή οικονομικών ενισχύσεων για τη διευκόλυνση της εγκατάστασης νέων γεωργών ηλικίας κάτω των 40 ετών, οι οποίοι διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα, εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης και υποβάλουν επιχειρηματικά σχέδια για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους.

Τα Επιχειρηματικά Σχέδια Δράσης και οι Οικονομοτεχνικές Μελέτες της γεωργικής εκμετάλλευσης συντάσσονται από τους μελετητές τηςEUROAGROA.E. σύμφωνα με τις προδιαγραφές και το περιεχόμενο που ορίζουν οι αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Προσφέρονται υπηρεσίες τόσο για την ένταξη του υποψήφιου αγρότη στο επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΥΠΑΑΤ όσο και για την στήριξή του καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετούς παραμονής του.

Μεταξύ των άλλων παρέχονται:

 • Υποβολή ολοκληρωμένου Φακέλου Υποψηφιότητας
 • Σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου
 • Υποβοήθηση στη Στρατηγική Επίτευξης Στόχων Επιχειρηματικού Σχεδίου
 • Σύνταξη Απαιτούμενων Αιτήσεων και Υπεύθυνων Δηλώσεων
 • Τροποποιητικά Σχέδια
 • Αιτήματα Πληρωμής 2ης και 3ης Δόσης
 • Δελτίο Επίτευξης Δεσμευτικών Στόχων Επιχειρηματικού Σχεδίου
 • Ειδική Μελέτη Επίτευξης Συμβατικών Υποχρεώσεων και
 • Βιβλία Λογαριασμών (Απλοποιημένη Λογιστική)
 • ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Στα καθεστώτα ενισχύσεων των Σχεδίων υπάγονται επενδυτικά σχέδια που αποσκοπούν στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας με τη διαμόρφωση καθεστώτων ενίσχυσης των επενδύσεων, με τα οποία βελτιώνεται η επιχειρηματικότητα, η τεχνολογική ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα των γεωργικών επιχειρήσεων και προωθούνται η πράσινη οικονομία, η αποτελεσματική λειτουργία των διαθέσιμων υποδομών και η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.

Τα Σχέδια Βελτίωσης (Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων) παρέχουν στήριξη σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, με επιδοτήσεις σε επενδύσεις που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό τους, στη βελτίωση της παραγωγής και στην αύξηση της αξίας των παραγόμενων προϊόντων. Αποσκοπούν στην ανάπτυξη και αναδιάρθρωση των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, με στόχο τη μετατροπή τους σε σύγχρονες παραγωγικές μονάδες του πρωτογενή τομέα και της μεταποίησης.

Τους παραπάνω στόχους υλοποιεί για λογαριασμό των επιχειρηματιών – αγροτών η EUROAGRO Α.Ε. επιτυγχάνοντας την ένταξή στους στο Μέτρο 121 και υλοποιώντας αιτήματα πληρωμής για τις επενδύσεις τους.

Ειδικότερα, παρέχονται συμβουλευτικές και μελετητικές υπηρεσίες με τη δημιουργία των προβλεπόμενων εντύπων αιτήματος (φακέλου), όπως ακριβώς αυτά απαιτούνται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις. Γίνεται διαχείριση για τα εξής:

 • Ηλεκτρονική Υποβολή του Μέτρου,
 • Προσφορές και Επενδύσεις Σχεδίου Βελτίωσης,
 • Υπολογισμό Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ),
 • Υπολογισμό Μονάδων Ανθρώπινης Εργασίας (ΜΑΕ),
 • Υπολογισμό Απαιτούμενης Ιπποδύναμης Ελκυστήρα,
 • Υπολογισμό Απαιτούμενων Αποθηκευτικών Χώρων,
 • Υπολογισμό Ενεργειακών Δαπανών,
 • Αιτήσεις, Εξουσιοδοτήσεις, Υπεύθυνες Δηλώσεις και Ιδιωτικά Συμφωνητικά,
 • Ηλεκτρονικά Αιτήματα Πληρωμής
 • Υποβολή Φυσικού Φακέλου Αιτήματος Πληρωμής στις αρμόδιες υπηρεσίες και διαχείρισή του μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία.
 • ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΓΗΣ

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων απευθυνόμενο σε νέους αγρότες και κτηνοτρόφους που επιθυμούν να αποκτήσουν τα δικά τους χωράφια, υλοποιεί πρόγραμμα επιδότησης επιτοκίου για αγορά γης.

Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στους δικαιούχους για 100% επιδότηση του επιτοκίου σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές (στις πεδινές περιοχές η επιδότηση του επιτοκίου είναι 70%) σε μακροπρόθεσμο δάνειο που λαμβάνει ο γεωργός για να αγοράσει τα συγκεκριμένα χωράφια.

Ουσιαστικά με το παρόν μέτρο οι νέοι γεωργοί και κτηνοτρόφοι, χρησιμοποιώντας το ποσό που θα κατέβαλαν για πληρωμή ενοικίου,μπορούν να προβούν στην απόκτηση ιδιόκτητων αγροτεμαχίων που θα καλλιεργούν.

Η EUROAGROA.E. υποστηρίζει τον ενδιαφερόμενο νέο γεωργό με τη δημιουργία των προβλεπόμενων εντύπων αίτησης και της οικονομικής μελέτης για την αγορά αγρών με επιδοτούμενο επιτόκιο:

 • Αίτηση Επιδότησης Επιτοκίου Δανείου για Αγορά Γης,
 • Οικονομική Μελέτη Αγοράς Αγροτεμαχίων,
 • Στοιχεία Παραγωγής Γεωργικής Εκμετάλλευσης,
 • Αποσβέσεις Παγίων Επενδύσεων,
 • Οικονομική Κατάσταση και Δανεισμός Γεωργικής Εκμετάλλευσης,
 • Καθαρή Θέση Γεωργικής Εκμετάλλευσης,
 • Ανάλυση Δανείου και
 • Βιωσιμότητα Εκμετάλλευσης.