Στις 29/02/2016 ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση δικαιολογητικών για την υπ΄ αριθ. 6621/14-01-2016 : «Συµπληρωµατική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαϕέροντος για το έτος 2016 Πιστοποίηση – Αναγνώριση Φορέων Α’ στα πλαίσια του ΟΣ∆Ε για τα έτη 2016-2020», κατά το πρώτο στάδιο αξιολόγησης και ανακοινώθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι Φορείς Α’ που πληρούν όλα τα προβλεπόμενα κριτήρια της εν λόγω πρόσκλησης.

Οι Φορείς Α΄ που πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια της αριθμ. 6621/14-01-2016 πρόσκλησης, καλούνται να αξιολογηθούν στο δεύτερο στάδιο αξιολόγησης.

http://www.opekepe.gr/doc/June2010/6%CE%A0%CE%A4746%CE%A8%CE%A7%CE%9E%CE%A7-%CE%94%CE%9C%CE%9D.pdf